มาตรฐานระบบคุณภาพ

มาตรฐานระบบคุณภาพ

 


บริษัทฯ มุ่งมั่น ที่จะสร้างมาตรฐานของผลิตภัฑ์ โดยยึดนโยบายหลักคือ
“เป็นผู้นำด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลก
เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่น และ พึงพอใจ โดยยึดหลัก 6 ส.”
 
 

ความหมายของ 6 ส.
ส1. สะสาง
ส2. สะดวก
ส3. สะอาด
ส4. สุขลักษณะ
ส5. สร้างนิสัย
ส6. สำนึก

 
 
มาตรฐานระบบคุณภาพ

ISO/TS 16949 : 2009
ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004
มรท. 8001-2553 ( มาตรฐานแรงงานไทย )