นโยบายบริษัท

 


คุณภาพคือหัวใจขององค์กร

 

บริหารงานโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม
เปิดเผย、โปร่งใส、เสมอภาค、ยุติธรรม
พัฒนาเพื่อการรองรับธุรกิจใหม่
เป็นสถานประกอบการที่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

 

จัดวางและกำหนดระบบการจัดจำหน่ายและให้บริการที่ครอบคลุมทั้งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้