เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลัง (ผชร.)

ตำแหน่ง           เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลัง (ผชร.)
อัตราที่รับ         1    อัตรา
เงินเดือน           ตามโครงสร้างของบริษัท
หน้าที่และรายละเอียดของงาน
1.จัดเตรียมเอกสาร และรายงานเกี่ยวกับพลังงาน ส่งกรมอนุรักษ์พลังงาน
2.บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน
3.วิเคราะห์ผลเสนอมาตราการประหยัดพลังงาน ฯลฯ
4.งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน    นิคมอุตสาหกรรมบางปู
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุ 21-30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างกลโรงงาน, ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ (ผชร.)
4.มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าโรงานและซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป
5.มีทักษะในการสื่อสาร และสามรถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.สามารถใช้ Microsoft, Word, Excel, Power Point ได้ดี
7.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
8.สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
สวัสดิการ
1. กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ยูนิฟอร์ม
4. ค่ารักษาพยาบาล
5. เบี้ยขยัน
6. ข้าวฟรี
8. รถรับ-ส่ง
9. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
วิธีการสมัคร
1. สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
2. ส่งใบสมัครทาง E-mail  anantachai@munekata.co.th
3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
4. สมัครผ่าน www.munekata.co.th