อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เป็นหลักสูตรที่จะทำให้เข้าใจถึงหลักการปฐมพยาบาลการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเบื้องต้นอย่างถูกวิธีและเพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือภาวะแทรกซ้อนและลดความเจ็บปวดของผู้บาดเจ็บรวมถึงหลักการกู้ชีวิต การประเมินผู้บาดเจ็บที่มีภาวะหยุดหายใจ
วันที่อบรม 23 เดือนพฤษภาคม 2555